Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ v zmysle článku 13 až 22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako
„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR – General Data Protection Regulation“) a ustanovenia § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ Zákon o ochrane osobných údajov“). Podľa článku 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov, resp. ustanovenia § 19 Zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ webovej stránky: https://st-georg.at/ (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) povinný v prípadoch, keď o dotknutej osobe získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytnúť dotknutej osobe nasledujúce informácie:

I. Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Kontaktná osoba ohľadom GDPR: info@st-georg.at, zároveň prevádzkovateľ webu

II. Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľ spracúva za týmto účelom:

  • Kontaktovania
  • Zasielania marketingových ponúk
  • Nezáväznej rezervácie služieb

III. Rozsah spracúvania osobných údajov dotknutej osoby

Za vyššie uvedeným účelom prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje od dotknutej osoby vedome:
• Meno
• Priezvisko
• E-mailová adresa
• Telefónne číslo
• Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva od dotknutej osoby  nevedome:
• IP adresa

IV. Doba uchovávania osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané, zhromažďované, archivované a bezpečne uložené po dobu, ktorá je nevyhnutá na účely, pre ktoré boli osobné údaje spracúvané alebo zhromažďované a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie alebo do platnosti udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri žiadosti dotknutej osoby o vymazanie údajov budú všetky osobné údaje nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

V. Spôsob získavania, zaznamenania a zabezpečenia osobných údajov dotknutej osoby

Osobné údaje dotknutej osoby najčastejšie získavame priamo od nej, napríklad vyplnením kontaktného formuláru. V takomto prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje žiadnu zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Prevádzkovateľ webovej stránky je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním osobných údajov dotknutej osoby. Pri zabezpečení osobných údajov dotknutej osoby, prevádzkovateľ disponuje modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami, zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

VI. Práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov a Zákon o ochrane osobných údajov ustanovuje všeobecné podmienky výkonu jednotlivých práv dotknutej osoby. To však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude zo strany prevádzkovateľa vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. So žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa bude prevádzkovateľ vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. i. So súhlasom dotknutej osoby môže prevádzkovateľ spracúvať aj ďalšie osobné údajne dotknutej
osoby za iným účelom než ktorý je uvedený v bode II., resp. aj iné osobné údaje, než tie, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu v zmysle bodu III. Pokiaľ je spracúvanie osobných údajov viazané na súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Dotknutá osoba môže, ale aj nemusí udeliť prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov – neudelenie súhlasu nemá na dotknutú osobu žiadny negatívny dopad. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založené na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
ii. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o informáciu, či sú jej osobné údaje spracúvané alebo nie. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Na základe tejto žiadosti prevádzkovateľ dotknutej osoby vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní jej osobných údajov. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.
iii. Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, boli správne, aktuálne a úplné. Pokiaľ sú osobné údaje dotknutej osoby neaktuálne, dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o ich opravu alebo doplnenie. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
iv. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov ako aj právo požiadať prevádzkovateľa o výmaz osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nezákonne, nad rámec účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas.
v. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov vykonávané na základe verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej osoby vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
vi. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
vii. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe verejného záujmu alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
viii. Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
ix. Dotknutá osoba má právo požiadať prevádzkovateľa o poskytnutie jej osobných údajov v elektronickej forme, ktorá umožní preniesť osobné údaje dotknutej osoby do inej spoločnosti, resp. tretej osobe. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvného vzťahu.
x. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ktorého účelom je zistiť, či došlo k porušeniu práva fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného predpisu, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu pre oblasť ochrany osobných údajov. Konanie sa
začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom. Náležitosti návrhu dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom ako aj konanie o ochrane osobných údajov samotné je upravené v ustanovení § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
xi. Informácie poskytované prevádzkovateľom na základe uplatneného práva dotknutej osoby sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Dotknutá osoba sa so svojou žiadosťou, ktorou má záujem vykonávať vyššie charakterizované práva dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania jej osobných údajov môže obrátiť písomne poštou alebo e-mailom, pričom žiadosťou dotknutej osoby sa bude prevádzkovateľ zaoberať a o výsledku bude dotknutú osobu informovať tým istým spôsobom, akým bola podaná žiadosť.
VI. Údaje o používaní Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa k Službe pristupuje a ako sa používa („Údaje o používaní“).
Údaje môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napríklad adresa IP), typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie
diagnostické údaje.
Údaje o súboroch cookie. Používame cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivity v našej Službe a držíme ich určité informácie. Cookies sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymný jedinečný identifikátor. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webovej stránky a ukladajú sa do vášho zariadenia. Iné sledovanie Na zhromažďovanie a sledovanie informácií sa používajú aj technológie, ako sú majáky, značky a
skripty zlepšovať a analyzovať našu službu. Môžete dať svojmu prehliadaču pokyn, aby odmietol všetky súbory cookie alebo aby oznámil, kedy sa súbor cookie odosiela. Ak však cookies neprijmete, možno nebudete môcť používať niektoré časti našej Služby.

VII. Analytics

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme použiť poskytovateľov služieb tretích strán. Google Analytics: Google Analytics je služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webu. Google používa zhromaždené údaje na  ledovanie a monitorovanie používania našej Služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami Google. Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a personalizovať reklamy vlastnej reklamnej siete. Inštaláciou sa môžete odhlásiť zo sprístupnenia svojej aktivity v službe Google Analytics doplnku prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics. Doplnok zabraňuje JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zo zdieľania informácií o aktivite návštev so službou Google Analytics. Ďalšie informácie o spôsoboch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete v časti Ochrana osobných údajov a Web s podmienkami na stránke:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré  prevádzkujeme. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti na každej stránke, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akékoľvek stránky alebo služby tretích strán.